หน้าหลัก บริการของเรา เว็บอ้างอิง ประวัติของเรา ติดต่อเรา ร่วมงานกับเรา
 
         เป็นบริการที่รองรับลูกค้าที่ต้องการมีระบบ Network เพื่อเชื่อมต่อ Computer หลายๆ เครื่องเข้าด้วยกัน โดยบริษัทจะให้คำปรึกษา แนะนำ รวมถึงการออกแบบติดตุั้งระบบ LAN ภายในและนอกอาคาร เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้งานตามความต้องการและประโยชน์สูงสุด
 
   บริการติดตั้งระบบเครือข่าย และ เดินสายตัวนำเส้นใยแก้วนำแสง ซึ่งใช้สำหรับระบบการส่งข้อมูลดิจิตอล รวมทั้งให้บริการวางระบบ Cable ทั้งภายในและภายนอกอาคารพร้อมทั้งคัดเลือกอุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูง เพื่อให้การส่งผ่านเส้นใยแก้ว มีประสิทธิภาพสูงสุด
 
     
 
    บริการติดตั้งและเดินสายระบบโทรศัพท์ทั้งภายในและภายนอกอาคาร รวมทั้งการติดตั้งระบบตู้โทรศัพท์สาขาภายในหน่วยงาน ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ตลอดจนระบบโทรศัพท์ NETWORK IP Phone
 
     บริการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า ทั้งภายนอกและภายในอาคาร
 
     
 
   บริการออกแบบ และติดตั้งระบบดินของอาคาร และระบบสื่อสารต่างๆ ที่ต้องมีการป้องกัน อย่างมีประสิทธิภาพ
 
   บริการติดตั้งเครือข่าย สายระบบ Cable TV เครือข่ายกล้องวงจรปิด (CCTV) ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
 
   บริการออกแบบและติดตั้ง ระบบเตือนอัคคีภัย ระบบป้องกันการเกิดอัคคีภัย ในอาคาร